Micro-CT Analysis to Explore Salt Precipitation Impact on Porous Media Permeability